(English below)

Tilmeld dig og få mere information om oprøret her.

Hvis du vil have opdateringer om oprøret under oprøret, så du for eksempel ved, hvis blokaden flyttes til et andet sted, så følg dette link til Telegram. Ellers download app’en Telegram på din smartphone og find kanalen TidenErInde. Telegram er envejskommunikation, hvor du følger et feed med beskeder direkte fra nogle rebeller til oprøret - men hvor du ikke selv kan svare.

Isen smelter, skovene brænder, hundrede millioner af mennesker vil blive tvunget på flugt - og regeringen ser til uden at røre en finger. Vi bliver nødt til at handle NU.

Civil ulydighed har været et historisk effektivt middel til at skabe forandring i et system, der nægter at forandre sig. Fra d. 16 september starter vi derfor blokeringen af indre København med kreativitet, alvor, planter og kunst for at skabe opmærksomhed og tvinge regeringen til at handle på vores tre krav..

DERFOR GØR VI OPRØR

Vi står midt i en kollision af globale kriser. Klima- og miljøkatastrofe, COVID-19, strukturel racisme og økonomisk ulighed. Alle er de symptomer på et uholdbart og udemokratisk system understøttet af passive politikere, ukritiske medier og virksomheder der sætter egenprofit over planetens sundhed.

Politikerne ignorerer den massive støtte befolkningen har vist for gennemgribende handling mod miljø- og klimakrisen. De sætter økonomiske interesser over folkets vilje. De leder os mod udryddelse.

TIDEN ER INDE.

Coronakrisen har vist os behovet og muligheden for gennemgribende forandringer i samfundet. Mere end det, har den givet os en ekstraordinær mulighed for at skabe den forandring øjeblikkeligt. Men hvis det skal ske er oprør den eneste vej.

HVAD VIL DER SKE?

Hovedtaktikken for oprøret er at forstyrre “business-as-usual” med en blokade på Kongens Nytorv. Oprøret står i minimum 5 hele dage.

Fra d. 16. september kl. 13 indtil d. 20. har vi et fyldt program med musik, workshops, talere, aktiviteter for børn, og meget mere. D. 18. september holdes der en pop-up litteraturfestival med en række forfattere, deriblandt Carsten Jensen og Asta Olivia Nordenhoff. Læs mere of litteraturfestivallen her

Man kan komme forbi i flere dage, en dag, eller bare i en time. Du kan finde programmet nedunder.

HVORDAN KAN JEG FORBEREDE MIG TIL OPRØRET?

Vi opfordrer alle til at deltage i et infomøde inden oprøret. Find events her:

Vi tilbyder en række træninger før og i løbet af oprøret. Det kan være en god ide at komme til NVDA-træning, især hvis man er villig til at bryde loven.

Pakkelisten of yderlige detaljer om hvordan man kan forberede sig findes i dette dokument.

Hvis du vil være med til at forme oprøret, er der arbejdsdage hver tirsdag hele dagen i København indtil oprøret starter.

KAN JEG DELAGE UDEN AT BRYDE LOVEN?

Absolut. Nogle vil komme til at bryde loven, og vi ikke kan vidde hvordan politiet kommer til at reagere. Dog vil der altid være mulighed for at deltage i oprøret uden at bryde loven.

HVAD SÅ MED CORONA?

Corona-virus er stadig tilstede i Danmark, og det regner vi desværre også med, at den vil være under vores oprør. Vi vil selvfølgelig gerne have, at oprøret bliver så trygt og sikkert for alle som muligt. Derfor opfordrer vi deltagere i oprøret til følgende:

  • Blive testet for Corona inden oprørets start. Du kan booke tid til test her.
  • Holde rimelig afstand til andre rebeller under oprøret.
  • Bære mundbind under oprøret.
  • Medbringe og bruge desinfektionsmiddel ofte under oprøret.
  • Blive testet for Corona igen efter oprøret.
TIDEN ER INDE.

Den eneste måde hvorpå vi kan opbygge et retfærdigt system, er ved at tage demokratiet tilbage til folket. Derfor kræver vi et ægte borgerting med reel magt, der skal komme med de nødvendige og retfærdige løsninger på denne katastrofe.

Læs mere om dette her.

Vi inviterer alle, som er trætte af uretfærdighed, ulighed, ødelæggelse og løgne til at tage del i oprøret. Tilmeld dig og få mere information her.

Sæt kryds i kalenderen, tag fri fra arbejde/uddannelse og vær med i oprøret for livet og vores fælles fremtid.

Det bliver kæmpe stort. Sammen er vi stærke.

Tilmeld dig til oprøret!


English

Sign up and receive more information about the rebellion here.

If you want updates about the rebellion during the rebellion so you know what’s going on, eg. if the blockade is moved to another location, please follow this link to Telegram. Otherwise, you can download the app Telegram on your smartphone and find the channel TidenErInde. Telegram is one-way communication where you follow a feed with messages directly from some rebels at the rebellion - but where you can’t answer.

The ice is melting, the forests are burning, hundreds of millions of people will flee from their homes - and the government is looking the other way. We have to act now.

History has shown that civil disobedience is a highly effective way of creating change in a system that is refusing to change. From the 16th of September, we will therefore start blocking the inner city of Copenhagen with creativity, seriousness, plants and art to create awareness and force the government to act on our three demands.

WHY WE ARE REBELLING

We are at an intersection of global crises.

Climate and ecogical collapse, COVID-19, racial injustice. All are symptoms of an unsustainable and undemocratic system supported by passive politicians, uncritical media and companies that put profit before planet and people.

The politicians are ignoring the massive support the Danish people has shown for fundamental change to stop the ecological and climate disaster. They are putting economic interests above the will of the people. They are leading us towards extinction.

THE TIME IS NOW

The corona crisis has shown us the necessity and possibilities for a radical transformation of society. More than that, it has given us an extraordinary possibility of creating that change immediately. But if that has to happen, a rebellion is the only way.

THE PLAN FOR THE REBELLION

The main aim of our rebellion is to establish a blockade at Kongens Nytorv, to disrupt “business-as-usual”. The rebellion will last at least 5 full days

From the 16th of September at 13:00 until the 20th of September, there will be stacked programme with music, workshops, speeches, activities for children, and much more. On the 18th, the rebellion will feature a pop-up literature festival with a range of Danish writers including Carsten Jensen and Asta Olivia Nordenhoff. More information about this festival can be found here.

You can come to join us for multiple days, a day, or just drop by for an hour. You can find the full programme down below.

SOUNDS GOOD, WHAT CAN I DO NOW TO PREPARE?

We encourage everyone to attend one of the information meetings before the uprising:

We offer multiple different trainings before and during the rebellion. It is advised to attend an NVDA-training (non-violent direct action), especially if you are prepared to break the law or risk arrest.

A packing list and more advice on how to prepare can be found in this document

CAN I PARTICIPATE WITHOUT BREAKING THE LAW?

Of course. Even though some of us might choose to break the law, and it is never certain how the police will respond to this action, there will always be ways to participate without breaking any laws!

HOW CAN THIS BE COVID-FRIENDLY?

Covid-19 still goes around in Denmark. It goes without saying that we will do everything we can to make the rebellion safe to participate in for all. We therefore encourage you to do the following:

  • Get a Covid test before the rebellion. You can book a test here
  • Hold good distance to others during the rebellion
  • Wear a mask.
  • Take hand sanitiser to the rebellion and use it often.
  • Get a Covid test again after the rebellion.
THE TIME IS NOW

The only way we can build a system built on justice is by taking the democracy back to the people. That is why we demand a true citizens’ assembly with real power that should come up with the necessary and just solutions to the emergency we’re facing. Read more about citizen assemblies here.

We invite everyone who is tired of lies, inequality, injustice and destruction to take part in the rebellion. Sign up and receive more information here.

Keep your agenda empty, take a day off from your work or education if you can and join us for the rebellion for life and our future.

Join our Telegram info channel to receive important information during the Rebellion by clicking here

It’s going to be huge. Together we are strong.

join the rebellion!